Ga direct naar de inhoud.

Algehele volmacht

Wat is het?

Met een akte met daarin (algehele) volmacht geef je de bevoegdheid aan iemand anders om namens jou alle zaken te regelen. Omdat sommige rechtshandelingen bij notariële akte moeten worden gedaan, moet de volmacht voor die handelingen ook in een notariële akte worden vastgelegd. Bovendien controleert de notaris dat je de volmacht wilt geven en of je de volmacht ook zelf tekent. Dit geeft zekerheid aan iedereen. 

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jullie worden doorberekend. 

Waarom wil ik een volmacht afgeven?
 • Het kan zijn dat je later door het achteruitgaan van je mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld bij dementie, je eigen zaken niet meer zelf kunt regelen. Om nu al er voor te zorgen dat je zaken en belangen toch goed behartigd worden door iemand die jij aanwijst en vertrouwt, geef je een volmacht. Je hebt dan later - als het echt allemaal moeilijk(er) of niet meer gaat - geen kantonrechter nodig die voor jou een bewindvoerder benoemt. Ook de soms beperkende regels voor de bewindvoerder zijn dan niet aan de orde;
 • Als je onverhoopt door bijvoorbeeld een ongeluk tijdelijk of langdurig niet meer je eigen zaken kunt regelen, is het goed dat je zelf iemand hebt aangewezen die jouw zaken kan behartigen. De dingen die moeten gebeuren, gaan dan toch direct door en er hoeft dus niet gewacht te worden tot een kantonrechter een bewindvoerder voor jou benoemd heeft;
 • Als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, is het prettig als iemand in Nederland namens jou alles kan regelen.
Wat staat er in mijn volmacht?

In de volmacht regel je onder meer dat de gevolmachtigde namens jou:  

 • Bankrekeningen kan openen;
 • Betalingen kan doen en ontvangen;
 • Belastingaangiften kan opstellen, indienen en aanslagen kan voldoen;
 • Verzekeringsovereenkomsten kan sluiten en opzeggen;
 • (register)Goederen, zoals een woning, kan aan- en verkopen;
 • Geldleningen kan aangaan en hypotheekrechten kan vestigen;
 • Schenkingen kan aanvaarden of doen;
 • Nalatenschappen kan aanvaarden of verwerpen;
 • Nalatenschappen die jij krijgt, kan afwikkelen.

Deze opsomming geeft niet alle mogelijkheden. Met een algehele volmacht zijn bijna alle (rechts-)handelingen te verrichten.

Wat kan mijn gevolmachtigde niet met de volmacht?

Op grond van de wet kan jouw gevolmachtigde met de volmacht onder meer de volgende zaken niet regelen:

 • Een testament namens jou maken;
 • Huwelijkse voorwaarden namens jou maken;
 • Een kind erkennen;
 • Jouw stem uitbrengen bij een verkiezing voor bijvoorbeeld de Gemeenteraad of Tweede Kamer.
Wie kan ik tot gevolmachtigde benoemen?

Iedereen die meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan bij deze akte tot gevolmachtigde worden benoemd.

De persoon die u tot gevolmachtigde wilt benoemen, moet natuurlijk jouw volledige vertrouwen hebben. De gevolmachtigde kan immers nagenoeg alles namens en voor jou regelen. Bij het tekenen van de volmacht zal de notaris hier nog nadrukkelijk naar vragen.

Kan ik altijd een volmacht maken?

Als jij jouw eigen belangen en zaken nog goed zelf kunt regelen, kun je een volmacht maken. Als je niet meer goed in staat bent om deze zaken te regelen, bijvoorbeeld doordat dementie al in een verder stadium is ingetreden, kun je geen volmacht meer maken. 

Mag de gevolmachtigde bij de ondertekening van de volmacht aanwezig zijn?

Bij de ondertekening van de volmacht zal de notaris alleen met jou de akte doornemen en tekenen. Zo kan de notaris nog zich er van overtuigen dat het echt jouw eigen wens is dat je de volmacht aan de gevolmachtigde wilt geven en dat je zelf ook goed begrijpt wat je regelt.

Kan ik de volmacht intrekken?

De volmacht kun je herroepen. Door de intrekking is de gevolmachtigde niet meer bevoegd om namens jou te handelen. De herroeping moet je schriftelijk (dus bijvoorbeeld per post of per e-mail) doen aan je gevolmachtigde en aan de notaris bij wie je de volmacht getekend hebt. 

Als je door verdergaande dementie de volmacht niet meer zelf kunt herroepen, zal de kantonrechter een bewindvoerder moeten benoemen. De bewindvoerder zal dan de volmacht kunnen herroepen.

Hoe is bekend dat ik een volmacht heb gegeven?

Bij het ondertekenen van de volmacht, krijg je ook door de notaris getekende kopieën (afschriften) van de akte. Met deze afschriften kan de gevolmachtigde bewijzen dat hij een volmacht van je heeft gekregen.

Zolang de gevolmachtigde geen kopie van de volmacht heeft, zal de gevolmachtigde bij  instellingen, banken en andere officiële instanties niet als gevolmachtigde worden erkend.

De volmacht wordt ook ingeschreven in het Centraal Levenstestamenten Register. In dit register is alleen door notarissen na te gaan of je een volmacht hebt. 

Controleert iemand de gevolmachtigde?

Bij de volmacht die jij bij Raak Notarissen opmaakt, wordt er geen toezichthouder of andere persoon benoemd die de gevolmachtigde controleert. Als je wel een toezichthouder wenst te benoemen, zijn de regels voor die toezichthouder vaak specifiek. Dit past niet binnen de werkwijze van Raak Notarissen. Er is ook geen wettelijke regeling die er voor zorgt, dat er controle op de gevolmachtigde wordt uitgevoerd.

Als je twijfelt of de gevolmachtigde jouw zaken wel goed regelt, moet je jezelf de vraag stellen of de persoon die je de volmacht wilt geven, wel de juiste persoon is.

Wanneer eindigt mijn volmacht?

Jouw volmacht eindigt:

 • Bij jouw overlijden;
 • Als jij de volmacht herroept;
 • Als jij failliet gaat, onder curatele wordt gesteld of op jou de regeling schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
 • Als de gevolmachtigde failliet gaat, onder curatele wordt gesteld of op hem de regeling schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
 • Als de gevolmachtigde de volmacht opzegt. 
 • Slechts € 235,- all-in
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren

Maak je akte