Ga direct naar de inhoud.

Levering en hypotheek

Wat is een leverings-en hypotheekakte?

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom van een woning, van verkoper naar koper overgaat. Deze akte moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. Deze akte wordt ingeschreven bij het Kadaster. Hier zorgt de notaris voor.

De hypotheekakte is een akte waarmee de (financiële) verplichtingen tussen de koper en de bank worden vastgelegd. Indien je de afgesproken (financiële) verplichtingen niet nakomt, kan de bank op grond van deze akte jouw woning verkopen. 

Geef aan jouw makelaar en/of financieel adviseur of bank door dat jij wilt dat Raak Notarissen de leverings- en hypotheek akte maakt. De gegevens van Raak Notarissen zijn als volgt: 

Raak Notarissen
Postbus 163
2290 AD Wateringen       

* Voor het inschrijven van de akte kan het kadaster extra kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen €59,- per akte. Voor een hypotheek- en leveringsakte komt er dan €118,- bij. Wil je meer weten over wanneer deze extra kosten in rekening gebracht worden? Lees dan de volgende vraag 'Uit welke bedragen is de all-in prijs van €817,- opgebouwd?'

Uit welke bedragen is de all-in prijs van €817,- opgebouwd?

In de all-in prijs van €817,- is €78,50 aan kadastrale inschrijvingskosten voor de leverings-en hypotheekakte opgenomen. 

Het kadaster brengt dit bedrag niet in rekening in de volgende gevallen:
> als één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
> als er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
> als er sprake is van erfopvolging;
> bij buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten;
> bij beperkte rechten zoals uitgifte erfpacht, erfpachtconversie; en
> als één van partijen in het buitenland woonachtig is.

In deze gevallen rekent het kadaster €137,50 aan inschrijvingskosten voor de leveringsakte, zodat het tarief €59,00 hoger wordt.
KIK inschrijven is bij een hypotheekakte alleen mogelijk als je je hypotheek afsluit bij onder andere ING Bank, Rabobank, ABN AMRO Bank, Florius, Moneyou, Aegon, SNS, Obvion of BLG.

Bij andere banken rekent het kadaster geen €78,50 maar €137,50 aan inschrijvingskosten voor de hypotheek akte, zodat het tarief €59,00 per akte hoger wordt.

Ondanks het feit dat je je hypotheek afsluit bij bovengenoemde hypotheekverstrekkers, kan het in sommige gevallen toch voorkomen dat er alsnog € 137,50 in rekening gebracht wordt, zodat het tarief €59,00 per akte hoger wordt.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jou worden doorberekend.

Zijn er nog bijkomende kosten bij mijn levering en hypotheek?

Voor het maken en ondertekenen van jouw leveringsakte en hypotheekakte, betaal je kadaster- en  notariskosten. Het totaal van deze kosten staat boven aan deze pagina vermeld.

Verder ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de aankoop van een woning is de belasting in de regel 2% van de koopprijs. Als je geen woning maar een ander object koopt, is de overdrachtsbelasting 6%.

Bij de overdracht van een bestaande woning (dus geen nieuwbouw) worden de kadasterkosten, de notariskosten en de overdrachtbelasting meestal door de koper betaald.

Voor het aangaan van een lening bij de bank, ben je bemiddelingskosten verschuldigd. Vaak zal ook een taxatierapport van de aangekochte woning nodig zijn. Houdt als koper ook rekening met de kosten die de bank, tussenpersoon en de taxateur hiervoor in rekening brengt.

Sluit je een overbruggingshypotheek af op je huidige woning dan bedragen de extra kosten voor het vragen van toestemming aan de eerdere hypotheekhouder(s) €50,00 (inclusief BTW). Daarnaast wordt er €33,88 (inclusief BTW) aan kadasterkosten in rekening gebracht.

Waarom heb ik een leveringsakte nodig?
 • Dit is wettelijk verplicht. Zonder notaris kun je geen eigenaar van een woning worden;
 • In de leveringsakte kun je de afspraken die je hebt gemaakt met verkoper duidelijk vastleggen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 
Wat staat er in de leveringakte?

In de akte van levering wordt onder meer vastgelegd:

 • Wie de verkoper is en wie de koper is;
 • Welke woning of perceel wordt overgedragen;
 • Wat de koopprijs is;
 • Op welk moment het risico van de woning van de verkoper naar de koper gaat;
 • Welke afspraken er eerder zijn gemaakt ten aanzien van de grond.
  Zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden gevestigd of andere regelingen gemaakt?
 • Of er een energielabel aan de koper is gegeven.  
Waarom heb ik een hypotheekakte nodig?
 • Zonder hypotheekakte zal de bank geen geld aan jou willen uitlenen. Alleen een notaris mag een hypotheekakte opmaken;
 • Met een hypotheekakte zorg je ervoor dat je duidelijk jouw rechten en verplichtingen met betrekking tot de geldlening vastlegt. Zo voorkom je dat je voor onaangename verrassingen komt te staan;
 • Let op: de hypotheek moet bij een bankinstelling worden afgesloten.
Wat staat er in de hypotheekakte?
 • Op welke woning het hypotheekrecht wordt gevestigd;
 • De rechten die de bank heeft als jij bijvoorbeeld jouw verplichtingen tot betaling van rente of aflossing niet nakomt. De bank zal dan het recht hebben om jouw woning te verkopen. De verkoopopbrengst zal de bank dan gebruiken om (een deel van) jouw schuld af te lossen;
 • Jouw verplichtingen richting de bank, zoals bijvoorbeeld de verplichting om toestemming te vragen als jij jouw woning wilt verhuren;
 • Welk bedrag de bank maximaal uit de verkoopopbrengst van de woning kan opeisen.
 • Slechts € 817,- all-in
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren